IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวกัญจณา  แก่นงาม
นางสาวกัญจณา แก่นงาม
ครู
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง