IMG-LOGO

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน

27 ธ.ค. 2565 - อ่านแล้ว 100 ครั้ง
IMG

        เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียนและคุณครู โดยนักเรียนได้เเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เห็นคุณค่าและความสำคัญของธรณีวิทยาที่มีบทบาทต้องการดำเนินวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อย่างเช่นแหล่งโบราณสถานเขาศรีวิชัย เป็นต้น

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง