IMG-LOGO

สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 322 ครั้ง
IMG

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน การสอบ RT จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

 

   

 

   

 

   

 

   

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง