IMG-LOGO

รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ตัวแทนระดับประเทศ ปี ๒๕๖๖

15 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 106 ครั้ง
IMG

 

           วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ตัวแทนระดับประเทศ ปี ๒๕๖๖ จากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนด้วยนวัตกรรม “กินดี อยู่ดี มีสุข” ผ่านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหลายภาคส่วน เฝ้าระวังด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการจัดการปัญหาทุพโภชนาการขาดที่ชัดเจน และดำเนินการพัฒนาระบบการคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ Obesity Sigh ไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งดำเนินการผ่านกิจกรรมการจัดการอาหารในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในนักเรียน เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

        

 

       

 

        

 

        

 

          

       

  

 

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง