IMG-LOGO

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

15 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 88 ครั้ง
IMG

 

          โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบไปเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการทดสอบทุกคน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๓ คน ทั้งนี้ การสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนและเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน

 

      

 

      

 

      

 

      

 

   

 

   

 

   

 

      

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง