IMG-LOGO

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากร EP ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

15 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 164 ครั้ง
IMG

 

            โครงการโรงเรียนสองภาษา (English  Program) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากร EP ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (C&C Krabi) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน และครูผู้ควบคุมดูแล ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๘๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อันก่อให้เกิดความรู้และประสบสบการณ์ใหม่ๆ ได้พบเห็นวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆ  เพื่อนำมามาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
   
 
   
 
   
 
   

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง