IMG-LOGO

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

25 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 102 ครั้ง
IMG

 

             งานแนะแนว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแนะแนวแบบองค์รวม ร่วมกับครูประจำชั้นและครูประจำวิชา ด้วยการให้ความรู้และความช่วยเหลือในด้านการเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม ทักษะการดำเนินชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนการค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา จึงต้องเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ดังนี้ โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนศิริสาธิต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทำให้นักเรียนทราบถึงแนวทางการเข้ารับการศึกษา โอกาสของการศึกษาในอนาคต ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ อันจะส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนต่อไป

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง