IMG-LOGO

รับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2567

03 ก.พ. 2567 - อ่านแล้ว 674 ครั้ง

รับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 - 5 ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2567
 
- รับสมัคร 19 - 20 มีนาคม 2567
- ประกาศรายชื่อ 22 มีนาคม 2567
- สอบคัดเลือก 24 มีนาคม 2567
- ประกาศผล 26 มีนาคม 2567
 
หลักฐานการสมัคร
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- ใบรับรองแพทย์
- มอบตัว  2 เมษายน 2567
 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง