IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฏ์
นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฏ์
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง